Institutio Polaco de Cultura Madrid

Praktyki studenckie w Instytucie Polskim w Madrycie

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę przepisów dotyczących organizacji praktyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych , od dnia 30 maja 2011 r. jest możliwe ubieganie się o:

- praktyki studenckie już od III roku studiów,

- praktyki absolwenckie dla osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe,

- praktyki zawodowe dla uczniów szkół policealnych (wyłącznie w Centrali MSZ),

- wolontariat,

- staż z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (wyłącznie w Centrali MSZ)

 

Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:


Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk,  wolontariatu oraz stażu  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych, należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem:


W przypadku placówek zagranicznych, drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej


W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną,  osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

 

Osoby ubiegające się o praktykę proszone są o zapoznanie się z:

Zarządzenie Nr 13
Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej
z dnia 30 maja  2011
w sprawie organizacji praktyk studenckich
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych
oraz praktyk zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

kliknij TUTAJ

oraz informacją zawartą na stronie:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy na praktyki przyjmuje się także studentów studiów zaocznych i wieczorowych?
Tak, na praktyki przyjmowani są wszyscy studenci niezależnie od trybu studiów.

Czy na praktyki przyjmuje się także studentów uczelni prywatnych?
Tak. Na praktyki przyjmowani są wszyscy studenci niezależnie od typu szkoły.

Czy ministerstwo/placówka pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania w trakcie praktyk?
Nie. Kandydaci sami pokrywają wszelkie koszty ponoszone w trakcie odbywania praktyk.

Czy o przyjęcie na praktykę w placówce zagranicznej mogą starać się osoby z podwójnym obywatelstwem?
Kwestia ta rozpatrywana jest indywidualnie przez szefa danej placówki.

Interesuję się polityką zagraniczną, ale nie studiuję na kierunku związanym z działalnością MSZ. Czy mogę ubiegać się o praktykę?
Nie, kierunek studiów i temat pracy dyplomowej powinien być ściśle związany z działalnością ministerstwa.

Czy zgłoszenia na praktykę mogę dokonać drogą internetową?
Nie, ponieważ na zgłoszeniach wymagany jest odręczny podpis.

 

#

projekt i realizacja