Institutio Polaco de Cultura Madrid

Uznanie polskiego dyplomu studiów wyższych w Hiszpanii

W świetle obowiązującej od 2014 roku ustawy (Królewski Dekret 967/2014) w Hiszpanii istnieją różne sposoby uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. 
 
Nostryfikacja (homologación) oraz poświadczenie równoznaczności (equivalencia) są dwoma najpełniejszymi sposobami uznania zagranicznego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii. W obu przypadkach instytucją bezpośrednio odpowiedzialną za przeprowadzenie niezbędnych procedur jest hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu:
 
By rozpocząć procedurę nostryfikacji lub poświadczenia równoważności, należy wnieść opłatę w wysokości 160 EUR (formularz 790: http://sede.educacion.gob.es/aefpc/servlet/verdocumento ) oraz przedstawić następujące dokumenty:
 
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego.
- potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg z indeksu zawierający listę zrealizowanych w trakcie studiów zajęć przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. 

1. Obowiązkowej nostryfikacji podlegają wykształcenie oraz kwalifikacje w przypadku każdego obcokrajowca, który chce wykonywać pracę w zawodzie regulowanym w Hiszpanii. Lista zawodów regulowanych znajduje się poniżej:
 

Nostryfikacja dyplomu jest równoznaczna z potwierdzeniem pełnego uznania, zarówno akademickim, jak i zawodowym, posiadanych kwalifikacji, nieograniczonym dostępem do rynku pracy oraz uzyskaniem tych samych praw i możliwości, które posiadają osoby posiadające analogiczny dyplom hiszpański. 
 
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, osoba nostryfikująca swój dyplom ma obowiązek uzupełnić wymagane wykształcenie na wybranym uniwersytecie hiszpańskim. Aplikujący ma również obowiązek wykazać się znajomością języka w stopniu umożliwiającym mu wykonywanie danego zawodu. 
 
2. Procedurze poświadczenia równoważności, która jest nowym rozwiązaniem, poddawane są wykształcenie i kwalifikacje w przypadku zawodów, które w Hiszpanii nie podlegają regulacji. Poświadczenie określa ogólną gałąź wiedzy, w której aplikujący zdobył wykształcenie, a następnie konkretną specjalizację w hiszpańskim systemie szkolnictwa wyższego. 
 
Poświadczenie równoważności potwierdza posiadanie określonych kwalifikacji akademickich i zawodowych na oraz dostęp do tych samych możliwości, jakie mają osoby o podobnym wykształceniu uzyskanym w Hiszpanii. Nie daje ona jednak dostępu do zawodów regulowanych.
 
Konkretne możliwości oraz wymagania zostały szerzej opisane w poradniku w języku hiszpańskim:
 
Szczegółowych informacji udziela hiszpańska centrala NARIC (National Academic Recognition Information Centre):
 
C/ Torrelaguna, 58
28027 MADRID 
Tel:  +34 91 506 55 93 
Osoby zamieszkałe w Polsce, a planujące rozpoczęcie starań o nostryfikację lub uznanie równoważności dyplomu w Hiszpanii, mogą to zrobić za pośrednictwem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce (ul. Fabryczna 16/22 lok.22 w Warszawie, godziny otwarcia od 9:00 do 13:00, od poniedziałku do piątku, tel: 022 626- 98-11/12).

#

projekt i realizacja